آماده سازی زیر ساخت های افزایش ظرفیت تولید

با توجه به روند آماده سازی فندانسیون و زیرساخت های سینکرولیفت ۷۵۰ تن و تراول لیفت ۴۰۰ تن ، ظرف چهار ماه آینده فاز اول افزایش ظرفیت تولید تا سقف ۴۰۰ تن به بهره برداری خواهد رسید . علاوه بر این ،با این افزایش ظرفیت آب اندازی و از آب گیری ، شناور های با تناژ ۴۰۰ تن در مجموعه کشتی سازی مدکندآلوی قشم قابل تعمیر خواهند بود . تکمیل فاز دوم که شامل راه اندازی سینکرولیفت ۷۰۰ تن خواهد بود که بعد از راه اندازی فاز اول اجرایی و عملیاتی خواهد شد.