بهره برداری از شناور تفریحی هنگام ۱

با توجه به اتمام مراحل صدور گواهینامه ها و مجوز های دریانوردی شناور تفریحی هنگام ۱، این شناور آماده بهره برداری و تردد در سایت دلفین ها خواهد بود .