شرحمشخصات
طول کلی ۱۲ متر
عرض۴/۴۳ متر
آب خور۰/۶۳ متر
سرعت۳۵±۲ نات
ظرفیت سوخت۱۲۰۰ لیتر
برد دریانوردی ۲۵۰ مایل دریایی
موسسه رده بندیآسیا