شرحمشخصات
طول کلی ۱۰/۵ متر
عرض۳/۴۰ متر
آب خور۰/۶۱ متر
سرعت۵۰±۲ نات
تعداد سرنشین۸ نفر
ظرفیت سوخت۱۲۰۰ لیتر
برد دریانوردی۲۵۰ مایل دریایی
موسسه رده بندیآسیا