شرحمشخصات
طول کلی ۱۲ متر
عرض۳/۳۱ متر
آب خور۰/۵۸ متر
سرعت۳۵±۲ نات
تعداد سرنشین۱۱ نفر
ظرفیت سوخت۶۰۰ لیتر
برد دریانوردی۲۰۰ مایل دریایی
موسسه رده بندیآسیا