اخبار

دربازدیدنماینده ویژه رییس جمهورازشرکت مدکندآلوی قشم بیان گردید:

ساخت 300 شناور طی سه سال افتخار بزرگ ملی است نماینده ویژه رئیس جمهور در بازدید از شناورسازی مدکندآلوی قشم عنوان کرد؛ ساخت 300 شناور طی سه سال افتخار بزرگ ملی است نماینده ویژه رئیس جمهور در بازدید از شناورسازی مدکندآلو در قشم گفت: ساخت 300 فروند انواع شناور در منطقه آزاد قشم در یک بازه زمانی سه ساله افتخاری….

مراسم به آب اندازی شناورهای مسافربری

مراسم به آب اندازی شناورمسافربری 158 نفره الماس قشم -1 وشناورمسافربری 51 نفره ماکا باحضور مدیریت محترم عامل سازمان منطقه آزادقشم درشرکت مدکندآلوی قشم در روز چهارشنبه 25-11-1396 برگزار گردید.

تست کجی شناور 51 نفره ماکا

شناور کاتاماران 15 متری 51 نفره آلومینیومی با کد بدنه 01-51-2016 در مورخ 96.09.20 با حضور نمایندگان موسسه رده بندی آسیا در محل شناور سازی مد کندآلوی قشم  تست کجی گردید .

شناور آلومینیومی الماس قشم 3

شناور 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم با کد بدنه 04-158-2016 در مرحله تکمیل مونتاژ و جوشکاری می باشد .

شناور آلومینیومی الماس قشم 2

شناور 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم با کد بدنه 03-158-2016 در مرحله شروع اوت فیتینگ ( کابل کشی و نصب ایزولاسیون ) می باشد .

شناور آلومینیومی الماس قشم 1

شناور 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم  با کد 02-158-2016 در حال تکمیل اوت فیتینگ ( رنگ آمیزی و نصب سیستم رانش ) می باشد .