اخبار

به آب اندازی شناور آمبولانس سروش تندرستی

امروز مورخ 1396/07/13 شناور آمبولانس دریایی به نام شناور سروش تندرستی ساخت شرکت شناور سازی مد کندآلوی قشم به آب اندازی گردید .

ساخت شناور ماکا

شناور کاتاماران 15 متری 51 نفره آلومینیومی به نام شناور ماکا با کد 01-51-2016 در حال نصب سیستم رانش و دکوراسیون داخلی می باشد.

شناور سوم 158 نفره خیبر خلیج فارس قشم

این شناور 158 نفره آلومینیومی به اسم الماس قشم 3 با کد 04-158-2016 از تاریخ 96.05.30 کیل گذاری گردیده است.

شناور دوم 158 نفره خیبر خلیج فارس قشم

عملیات مونتاژ و جوشکاری شناور دوم 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم به نام الماس قشم 2 با کد 03-158-2016 تکمیل گردید و شناور در حال آماده سازی جهت نصب تجهیزات می باشد.

شناور اول 158 نفره خیبر خلیج فارس قشم

شناور اول 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم به نام الماس قشم 1 با کد 02-158-2016 در مرحله تکمیل سیستم لوله کشی و شروع سیستم ایزولاسیون و دکوراسیون می باشد.

ساخت شناور آمبولانس دریایی

آمبولانس دریایی سروش تندرستی در مرحله تکمیل نصب تجهیزات می باشد و این شناور ظرف هفته آینده راه اندازی و تست می گردد.

رولاپ شناور دوم 158 نفره کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم

در مورخ 96.05.02 بدنه شناور 158 نفره کاتاماران با کد بدنه 03-158-2016 در محل شرکت شناور سازی مد کندالوی قشم رولاپ گردید. این شناور  با نام شناور الماس قشم 2 و به سفارش شرکت تعاونی کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم (تعاونی قایقداران قشم ) می باشد .

ساخت شناور آمبولانس دریایی

این شرکت ساخت یک فروند شناور آمبولانس دریایی جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم را از مورخ 96.02.16 آغاز نموده است .در حال حاضر این شناور در مرحله نصب تجهیزات می باشد.

شناور سوم 158 نفره آلومینیومی تعاونی قایقداران قشم

برای ساخت سومین شناور 158 نفره آلومینیومی شرکت کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم ( الماس قشم 3 ) ، کلیه ی ورق ها و پروفیل های مورد نیاز شناور خریداری و برشکاری شده و به کارخانه ارسال گردیده است .در ظرف چند روز آینده عملیات کیل گذاری شناور آغاز خواهد شد .

شناور دوم 158 نفره آلومینیومی تعاونی قایقداران قشم

ساخت دومین شناور 158 نفره کاتاماران آلومینیومی شرکت کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم ( الماس قشم 2 ) از مورخ 1395.12.25 در محل شرکت شناورسازی مد کندآلوی قشم آغاز گردیده است که هم اکنون در حال تکمیل عملیات جوشکاری می باشد .