اخبار

تست کجی شناور 51 نفره ماکا

شناور کاتاماران 15 متری 51 نفره آلومینیومی با کد بدنه 01-51-2016 در مورخ 96.09.20 با حضور نمایندگان موسسه رده بندی آسیا در محل شناور سازی مد کندآلوی قشم  تست کجی گردید .

شناور آلومینیومی الماس قشم 3

شناور 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم با کد بدنه 04-158-2016 در مرحله تکمیل مونتاژ و جوشکاری می باشد .

شناور آلومینیومی الماس قشم 2

شناور 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم با کد بدنه 03-158-2016 در مرحله شروع اوت فیتینگ ( کابل کشی و نصب ایزولاسیون ) می باشد .

شناور آلومینیومی الماس قشم 1

شناور 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم  با کد 02-158-2016 در حال تکمیل اوت فیتینگ ( رنگ آمیزی و نصب سیستم رانش ) می باشد .

راه اندازی و تست اولیه شناور ماکا

در مورخ 96.08.30 شناور مسافربری 51 نفره آلومینیومی ( ماکا ) راه اندازی و تست اولیه گردید .

انجام تست دریا شناور سروش تندرستی

در مورخ 96.07.17 تست دریانوردی شناور آمبولانس دریایی به نام سروش تندرستی با حضور نمایندگان اداره ثبت شناوران هرمزگان و موسسه رده بندی آسیا با موفقیت انجام گردید .

به آب اندازی شناور آمبولانس سروش تندرستی

امروز مورخ 1396/07/13 شناور آمبولانس دریایی به نام شناور سروش تندرستی ساخت شرکت شناور سازی مد کندآلوی قشم به آب اندازی گردید .

ساخت شناور ماکا

شناور کاتاماران 15 متری 51 نفره آلومینیومی به نام شناور ماکا با کد 01-51-2016 در حال نصب سیستم رانش و دکوراسیون داخلی می باشد.

شناور سوم 158 نفره خیبر خلیج فارس قشم

این شناور 158 نفره آلومینیومی به اسم الماس قشم 3 با کد 04-158-2016 از تاریخ 96.05.30 کیل گذاری گردیده است.

شناور دوم 158 نفره خیبر خلیج فارس قشم

عملیات مونتاژ و جوشکاری شناور دوم 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم به نام الماس قشم 2 با کد 03-158-2016 تکمیل گردید و شناور در حال آماده سازی جهت نصب تجهیزات می باشد.