اخبار

شناور آلومینیومی الماس قشم 3

شناور 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم با کد بدنه 04-158-2016 در مرحله تکمیل مونتاژ و جوشکاری می باشد .

شناور آلومینیومی الماس قشم 2

شناور 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم با کد بدنه 03-158-2016 در مرحله شروع اوت فیتینگ ( کابل کشی و نصب ایزولاسیون ) می باشد .

شناور آلومینیومی الماس قشم 1

شناور 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم  با کد 02-158-2016 در حال تکمیل اوت فیتینگ ( رنگ آمیزی و نصب سیستم رانش ) می باشد .

راه اندازی و تست اولیه شناور ماکا

در مورخ 96.08.30 شناور مسافربری 51 نفره آلومینیومی ( ماکا ) راه اندازی و تست اولیه گردید .

انجام تست دریا شناور سروش تندرستی

در مورخ 96.07.17 تست دریانوردی شناور آمبولانس دریایی به نام سروش تندرستی با حضور نمایندگان اداره ثبت شناوران هرمزگان و موسسه رده بندی آسیا با موفقیت انجام گردید .

به آب اندازی شناور آمبولانس سروش تندرستی

امروز مورخ 1396/07/13 شناور آمبولانس دریایی به نام شناور سروش تندرستی ساخت شرکت شناور سازی مد کندآلوی قشم به آب اندازی گردید .

ساخت شناور ماکا

شناور کاتاماران 15 متری 51 نفره آلومینیومی به نام شناور ماکا با کد 01-51-2016 در حال نصب سیستم رانش و دکوراسیون داخلی می باشد.

شناور سوم 158 نفره خیبر خلیج فارس قشم

این شناور 158 نفره آلومینیومی به اسم الماس قشم 3 با کد 04-158-2016 از تاریخ 96.05.30 کیل گذاری گردیده است.

شناور دوم 158 نفره خیبر خلیج فارس قشم

عملیات مونتاژ و جوشکاری شناور دوم 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم به نام الماس قشم 2 با کد 03-158-2016 تکمیل گردید و شناور در حال آماده سازی جهت نصب تجهیزات می باشد.

شناور اول 158 نفره خیبر خلیج فارس قشم

شناور اول 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم به نام الماس قشم 1 با کد 02-158-2016 در مرحله تکمیل سیستم لوله کشی و شروع سیستم ایزولاسیون و دکوراسیون می باشد.