کارخانجات مدکندالوی قشم

شرکت تعاونی شناورسازی مدکندآلوی قشم با توجه به موقعیت استراتژیک و نیاز منطقه به یارد تعمیرات شناورهای سنگین ونیز باتوجه به دراختیار داشتن امکانات،…