کارخانجات مدکندالوی قشم

در مورخ 96.05.02 بدنه شناور 158 نفره کاتاماران با کد بدنه 03-158-2016 در محل شرکت شناور سازی مد کندالوی قشم رولاپ گردید. این شناور  با نام شناور الماس قشم 2 و به سفارش شرکت تعاونی کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم (تعاونی قایقداران قشم ) می باشد .