کارخانجات مدکندالوی قشم

ساخت  اولین شناور 158 نفره کاتاماران آلومینیومی شرکت کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم ( الماس قشم 1 ) از مورخ 1395.08.11 در محل شرکت شناور سازی مد کندآلوی قشم آغاز گردیده است و هم اکنون در حال نصب تجهیزات می باشد.