کارخانجات مدکندالوی قشم

شناور کاتاماران 15 متری 51 نفره آلومینیومی به نام شناور ماکا با کد 01-51-2016 در حال نصب سیستم رانش و دکوراسیون داخلی می باشد.