کارخانجات مدکندالوی قشم

شناور اول 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم به نام الماس قشم 1 با کد 02-158-2016 در مرحله تکمیل سیستم لوله کشی و شروع سیستم ایزولاسیون و دکوراسیون می باشد.