کارخانجات مدکندالوی قشم

ساخت دومین شناور 158 نفره کاتاماران آلومینیومی شرکت کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم ( الماس قشم 2 ) از مورخ 1395.12.25 در محل شرکت شناورسازی مد کندآلوی قشم آغاز گردیده است که هم اکنون در حال تکمیل عملیات جوشکاری می باشد .