کارخانجات مدکندالوی قشم

برای ساخت سومین شناور 158 نفره آلومینیومی شرکت کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم ( الماس قشم 3 ) ، کلیه ی ورق ها و پروفیل های مورد نیاز شناور خریداری و برشکاری شده و به کارخانه ارسال گردیده است .در ظرف چند روز آینده عملیات کیل گذاری شناور آغاز خواهد شد .