کارخانجات مدکندالوی قشم

این شناور 158 نفره آلومینیومی به اسم الماس قشم 3 با کد 04-158-2016 از تاریخ 96.05.30 کیل گذاری گردیده است.